©Toneelgroep Ludio | Webdesign: Carola Wisse

Als Ludio vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Ludio vzw

Clivialaan 7

9080 Lochristi

info@ludio.be


Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Ludio vzw verwerkt ten behoeve van de volgende

doeleinden en rechtsgronden :

- om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Ludio vzw (uitvoering overeenkomst)


- het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.  Deze communicatie kan via post, email, onze website, telefonisch of via sociale media (vb. Facebook, Twitter, Instagram e.d.) gebeuren.

- Om uw reservatie van toegangstickets voor onze theatervoorstellingen via onze website of via email mogelijk te maken.

- Het maken van publiciteit voor onze activiteiten

- Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:


• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

• het afsluiten van verzekeringen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.Bewaartermijn

Ludio vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar na laatste gebruik.


Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: Alle personen die namens Ludio vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


Wijziging privacy statement

Ludio vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website www.ludio.be


PRIVACYVERKLARING